Vụ việc xin hưởng miễn trừ của Banknetvn và Smartlink  19-08-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Bộ Công Thương nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế của Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và Công ty Cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink (Smartlink) theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và Điều 57 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.

Các vụ việc tập trung kinh tê đáng chú ý năm 2014  21-01-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong 5 năm gần đây, hoạt động TTKT tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng bình quân trên 30%. Thực trạng này đã phản ánh một nền kinh tế mở với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và hệ quả là việc gia tăng các hoạt động TTKT như một thực tế khách quan. Tuy nhiên, hoạt động TTKT cũng tiềm ẩn những yếu tố hình thành các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh và có thể gây ảnh hưởng tới môi trường cạnh tranh. Chính vì vậy, trong thời gian qua, Cục QLCT đã tích cực thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát và kiểm soát hoạt động TTKT để ngăn chặn kịp thời và giảm thiểu tác động tiêu cực của một số giao dịch TTKT tới thị trường. Trong giai đoạn 2012 – 2014, Cục QLCT đã thụ lý 19 vụ việc thông báo TTKT và rất nhiều vụ việc tham vấn về TTKT trước và trong quá trình các doanh nghiệp thực hiện TTKT.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày