Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cạnh tranh. 24-10-2018

Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cạnh tranh.

Thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và tài liệu liên quan phải được lấy ý kiến công khai. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin đăng tải toàn văn Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018;

Bộ Công Thương là đơn vị được Thủ tướng Chính phủ phân công là cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và các văn bản liên quan.

Thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và tài liệu liên quan phải được lấy ý kiến công khai. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin đăng tải toàn văn Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

 (Link đính kèm Dự thảo tờ trình Chính phủ)

(Link đính kèm Dự thảo Nghị định)

Ý kiến góp ý liên quan đến Dự thảo 2 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cạnh tranh và tài liệu liên quan xin gửi đến Cục CT&BVNTD theo địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc địa chỉ thư điện tử: antitrustvca@moit.gov.vn để kịp thời nghiên cứu, tiếp thu và giải trình. Thông tin thêm xin liên hệ anh Phùng Văn Thành, Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh (ĐT: (024) 22205016/0932060677).

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

 Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh cạnh tranh

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày