Lịch sử hình thành

edf40wrjww2LinkPage:LinkPage_Content

2003

 

·         Ban Quản lý cạnh tranh được thành lập trực thuộc Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

2004

 

·         Cục Quản lý cạnh tranh Việt Nam được thành lập trực thuộc Bộ Thương mại dựa trên nền tảng của Ban Quản lý cạnh tranh.

·         Ngày 3/12/2004, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI, Luật Cạnh tranh được thông qua bởi Quốc hội.

2005

 

·         Ngày 01/7/2005, Luật Cạnh tranh chính thức có hiệu lực.

2006

 

·         Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2006/NĐ-CP về các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.

 

2007

 

·         Cục Quản lý cạnh tranh bắt đầu điều tra vụ việc chống cạnh tranh đầu tiên.

·         Cục Quản lý cạnh tranh thành lập một văn phòng chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh.

 

2008

 

·         Trung tâm Thông tin cạnh tranh thành lập

2009

 

·         Cục Quản lý cạnh tranh thành lập một văn phòng chi nhánh ở Thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Đào tạo điều tra viên.

2011

 

·         Từ ngày 01/7/2011, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chính thức có hiệu lực thi hành

2013

 

·         Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 848/QĐ-BCT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.