Hành vi hạn chế cạnh tranh

edf40wrjww2LinkPage:LinkPage_Content

Theo khoản 3, Điều 3 của Luật cạnh tranh, hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai lệch hoặc cản trở cạnh tranh trên thị trường. Các hành vi thuộc nhóm hạn chế cạnh tranh bao gồm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh, lạm dụng vị trí độc quyền và tập trung kinh tế kinh tế.

>> Thoả thuận hạn chế cạnh tranh

>> Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường 

>> Lạm dụng vị trí độc quyền 

>> Tập trung kinh tế

Các hành vi này được quy định cụ thể tại Nghị định của Chính phủ số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005.

Doanh nghiệp vi phạm các quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh có thể bị xử phạt với mức rất cao, lên tới 10% tổng doanh thu của (các) doanh nghiệp vi phạm trong năm tài chính. Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm có thể phải chịu các hình thức xử phạt bổ sung như thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh...và các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc cơ cấu lại doanh nghiệp, buộc bán lại phần doanh nghiệp đã mua, buộc chia, tách doanh nghiệp đã tiến hành hợp nhất, sáp nhập..